Instruccions de presentació de comunicacions

Normes generals

El Comitè Organitzador i el Comitè Científic del X Congrés i XVIII Jornades de la Societat Espanyola de Sanitat Penitenciària (SESP) convida als Congressistes a enviar treballs de qualitat científica que puguin ser d'interès per a la Sanitat Penitenciària.

Els resums enviats seran revisats tenint en compte la seva qualitat, el seu contingut científic i la seva vigència. Els treballs acceptats podran ser-ho com a presentacions orals o com pòsters. En enviar els resums, els autors acceptaran implícitament que aquests treballs es presentin d'acord amb la decisió adoptada pel Comitè Científic

Totes les comunicacions remeses i acceptades es realitzaran en format PÒSTER amb unes mesures màximes de 90 cm d'ample x 120 cm d'alt, és a dir en format vertical, i aquelles que el Comitè Científic ho consideri, es defensaran a més oralment.

La grandària de les lletres, figures o gràfics utilitzats en el disseny del pòster ha de ser llegible, fàcilment, a una distància d'1-2 metres.

Enviament i Data límit de recepció

Les comunicacions es remetran a la Secretaria Tècnica, per correu electrònic, a través de la pàgina web del Congrés http://barcelona2014.congresosesp.es utilitzant el formulari existent a la mateixa pàgina. La data límit d'enviament és el 30 de juny de 2014.

Temes

Es podran enviar resums a les Taules del Congrés (1. Salut Mental; 2. Malalties Emergents i Importades; 3. Malalties Infeccioses; 4. Atenció Primària; 5. Drogodependències; 6. Gestió i Qualitat Assistencial). Aquelles que no responguin als epígrafs de les Taules podran ser remeses com "Miscel•lània".

Format de la comunicació/resum

El resum remès haurà de complir amb el següent format:

Grandària: 400 paraules sense incloure títol, autors i centres de treball. El text s'escriurà en lletra Arial, de grandària 11, amb interlineat d'1 espai.

Sub apartats marcats en negreta i separats per dos espais del paràgraf anterior: Objectiu; Mètodes; Resultats; Conclusions.

No es permet incloure taules i/o figures en el abstract d'enviament. Sí es podran incloure taules, figures i/o imatges gràfiques que complementin i ajudin a la comprensió del pòster en cas d'haver estat acceptada la comunicació. El resum de la comunicació serà reproduït directament de l'original que s'enviï i així serà publicat.

• Autors

Es recomana que el nombre d'autors no excedeixi de sis. Els autors figuraran amb un cognom i la inicial o inicials del nom (Ex. Cardona MD). En cas de cognoms comuns (Ex. Martínez, López, García, etc.) s'afegirà el segon cognom, unint-ho al primer mitjançant un guió (Ex. García-Guerrero J). Almenys un dels autors haurà d'estar obligatòriament inscrit al Congrés perquè l'acceptació sigui definitiva. Els autors dels treballs acceptats es comprometen a assistir al Congrés i a presentar les seves comunicacions d'acord amb les condicions d'acceptació.

Justificant de recepció

Després de la seva recepció, la Secretaria Tècnica remetrà justificant de recepció a l'adreça de correu electrònic indicada.

Avaluació de les Comunicacions

La Secretaria del Congrés remetrà al Comitè Científic còpia de les comunicacions remeses, sense dades identificatives: nom dels autors o centre de treball. Aquestes seran avaluades per aquest Comitè, la decisió del qual d'acceptació o rebuig és inapel•lable.

Una vegada avaluada i acceptada, la Secretaria Tècnica notificarà l'acceptació de la comunicació, indicant el nombre del abstract per a la seva exposició com pòster i, en cas de ser oral, la data i l'hora on haurà de ser exposada.

S'ha establert un Premi a la millor Comunicació de cada Taula. Als Premis no podran optar resums en els quals hagin col•laborat els Presidents dels Comitès Organitzador i Científic. En cas que haguessin col•laborat altres membres dels Comitès, aquests no podran formar part del procés d'avaluació d'aquestes comunicacions.

Els premis es concediran als millors resums que consideri el Comitè Científic, sent valorats aquests per tots els membres del Comitè amb arranjament només al contingut del resum. El lliurament de Premis s'efectuarà durant l'Acte de Clausura del Congrés.

Comunicacions orals

Haurà de realitzar-se una presentació oral de cada treball acceptat com a Comunicació Oral, a més d'un pòster que estarà exposat en els panells situats a la zona de Pòsters.

Cada presentació oral constarà d'un màxim de CINC diapositives que incloguin Objectiu; Mètodes; Resultats; Conclusió/Discussió.

Es recomana als autors que la informació que contingui cada diapositiva sigui fonamental i rellevant, en una grandària de lletra llegible des de qualsevol punt de la sala. Els moderadors tenen instruccions de limitar el temps d'exposició que és de CINC minuts més DOS minuts per a les preguntes i discussió amb els assistents.

L'autor/presentador disposarà d'ordinador amb sistema operatiu Windows, Microsoft Office, sortida d'àudio, canó de vídeo i punter làser-passador. No es disposarà de projector de diapositives, ni de retroprojector de transparències.

Els autors/presentadors que vagin a mostrar vídeos durant la seva presentació, hauran d'adjuntar-los juntament amb la presentació en format wmv (Windows mitjana vídeo), o ben inserides en la pròpia presentació.

Tots els autors que vagin a realitzar l'exposició oral hauran de carregar la presentació en la data i horari establert per l'Organització per evitar retards innecessaris. Per a això, hi haurà una àrea delegada per l'Organització, que estarà a la disposició dels autors per introduir els arxius amb anterioritat a la Sessió Científica. Per favor, s’ha de comprovar que la seva presentació es visualitza correctament. Per a la ràpida identificació/localització de la seva presentació oral, l'arxiu s'identificarà amb la Taula i nombre de presentació assignat a la comunicació (Exemple: AtencióPrimaria04).

Puede descargar de aquí (en formato pdf) las Normas de Presentación.