CONVOCATÒRIA

VII PREMI DE RECERCA EN SANITAT PENITENCIÀRIA

La Societat Espanyola de Sanitat Penitenciària (SESP), interessada a promoure el desenvolupament de Projectes de Recerca en temes d'especial interès per a la Salut Penitenciària, convoca el "VII Premi de Recerca en Sanitat Penitenciària", d'acord amb les següents bases:

1. Es concursa mitjançant la presentació de projectes de recerca finalitzats, de temàtica lliure, però d'aplicació o interès en l'àmbit de la Sanitat Penitenciària.

2. El "VII Premi de Recerca en Sanitat Penitenciària" tindrà una dotació econòmica de 3.000,00 euros, a més d'un diploma acreditatiu. Així mateix, se seleccionarà entre els treballs presentats un segon premi o accèssit, al que s'assignarà una dotació econòmica de 1.500 euros i el corresponent diploma acreditatiu.

3. Podran optar al Premi, els professionals sanitaris, en grups de recerca que incloguin com a mínim a tres professionals. Almenys la tercera part dels autors hauran d'exercir la seva activitat professional en el mitjà penitenciari, i un d'ells estar inscrit al Congrés.

4. Els treballs tindran caràcter inèdit, i, per tant, no hauran estat publicats amb anterioritat. Tampoc podran presentar-se treballs de recerca que hagin optat a un altre tipus de premis.

5. Els treballs es presentaran en castellà, mecanografiats en fulles DIN A4 (210 per 297 mm) i a doble espai (30 línies de 60-70 pulsacions). Les fulles aniran numerades correlativament. No podran tenir una extensió superior a 20 pàgines, incloent referències, taules i/o figures. Hauran de constar els següents apartats: resum, introducció i objectiu/s, material i mètodes, resultats i discussió. Podran citar-se referències en nombre no superior a 30. Així mateix, podran incloure un màxim de 6 taules o figures. Per a qualsevol altra qüestió sobre l'estructura dels treballs s'estarà al que disposin les Normes de Publicació de la Revista Espanyola de Sanitat Penitenciària. A fi de no poder identificar als autors, en l'original que s'enviï no se citarà el nom del centre o centres de treball on s'ha dut a terme.

6. Els treballs es remetran a la Secretaria Tècnica de la SESP, situada en Carrer Balmes 301, principal 2ª. 08006 Barcelona. Es presentaran per triplicat, dins d'un sobre, i en el remitent del sobre es farà constar un lema, sense noms, signatures ni senyals que puguin identificar als autors. S'acompanyarà d'una plica en sobre tancat i en l'exterior d'aquest es farà constar el mateix lema utilitzat en el remitent de l'altre sobre. Dins de la plica amb el sobre tancat, se citarà el nom dels autors, les seves dades identificatives (domicili, telèfon, E-mail i el centre o centres de treball on el seu treball s'ha portat a efecte).

7. Els treballs premiats seran publicats per la Revista Espanyola de Sanitat Penitenciària, si així ho estima convenient el seu Comitè de Redacció. En qualsevol cas, en la publicació d'aquesta o una altra revista científica haurà de fer-se constar la frase: "VII Premio de Investigación de Sanidad Penitenciaria".

8. Els treballs presentats hauran de ser rebuts pel Comitè Organitzador del X Congrés i XVIII Jornades de la Societat Espanyola de Sanitat Penitenciària, a celebrar a Barcelona, abans de l'1 de setembre de l'any 2014. El Comitè Organitzador els traslladarà al Comitè Científic d'aquest Congrés, que actuarà com Jurat. Cap membre del Jurat, òbviament, podrà formar part d'algun grup investigador que opti a Premi.

9. Els Premis podran ser declarats deserts segons el parer del Jurat i la seva decisió serà inapel•lable. En cas que un o els dos premis quedessin deserts, la dotació econòmica dels mateixos es donarà per a l'organització del X Congrés i XVIII Jornades de la Societat Espanyola de Sanitat Penitenciària.

10. Els Premis seran lliurats a Barcelona, en un acte que formi part del X Congrés i XVIII Jornades de la Societat Espanyola de Sanitat Penitenciària que designarà el seu Comitè Organitzador.

11. El fet de concursar a el "VII Premi de Recerca en Sanitat Penitenciària" suposa l'acceptació d'aquestes bases per part de tots els participants.